Hele 57 medlemmer møtte til årsmøte i Brodd Fotball onsdag 14. mars. De deltok i flere engasjerende debatter om verdigrunnlag og eventuell endring, takket av Eirik Tjørhom og Odd Børge Sagland i styret - og ønsket Lene A. Knutsen inn som nytt styremedlem, og vedtok budsjett med økte utgifter og inntekter.

Her er protokoll fra årsmøtet:

Protokoll fra årsmøtet i Brodd Fotballklubb Stavanger,

Broddhuset, 14.03.2018

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Det var totalt 57 personer tilstede, hvorav 47 var stemmeberettigede, inkludert 9 fra sittende styre. Årsmøtet var således beslutningsdyktig.

Sak 2. Godkjenne innkallingen og saksliste.

Innkallingen, herunder saksliste, ble godkjent.

Sak 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Øyvind Jacobsen ble valgt til dirigent. Kyrre Sandven ble valgt som referent.

Trond Mikkelsen og Tord W Aksnes ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Sak 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.

Det ble ikke utlevert saksdokumenter. Disse har vært tilgjengelige på nettsidene forut for møtet.

Årsberetningen for 2017 ble deretter vedtatt.

Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

Regnskapet for 2017 er ferdig revidert av Kontroll- og revisjonskomiteen og viser et overskudd på kr 32.149,-.

Årsmøtet ønsker at det skilles tydeligere på aktivitetskostnader knyttet til senior og barne- og ungdomsavdelingen noe mer i regnskapet for 2018. 

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Sak 6. Behandle innkommende forslag og saker.

Avsender: Styret Brodd Fotballklubb Stavanger

Styret i Brodd Fotballklubb Stavanger har jobbet med å se på muligheten for å modernisere klubbens logo. Styret ber om tillatelse og aksept fra årsmøtet om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte med «Endring av klubbens logo» som eneste sak på agendaen i løpet av våren.

Forslaget ble vedtatt mot 7 stemmer.

Avsender: Bjørn A. Berntsen

Forslag om endring i sportsplanen; siste setning i punkt 2.2 endres fra: En av våre målsetninger er «flest mulig – lengst mulig – best mulig».

Til: En av våre målsetninger er «flest mulig – lengst mulig.»

Forslaget ble grundig debattert, og årsmøtet gav sin tilslutning til at forslaget behandles som et oversendelsesforslag til styret som skal avklare begrepene «flest mulig – lengst mulig – best mulig».

Sak 7 Fastsette medlemskontingent

Styret foreslår at medlemskontingenten holdes på samme nivå for 2019 som foregående år, men at det åpnes for indeksregulering.

Alle trenere og lagledere som er registrert som representanter for aktive lag får refundert medlemskontingenten.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra årsmøtet at tilbud om støttemedlemskap sendes ut til alle tidligere medlemmer av klubben.

Årsmøtet gav også styret mulighet til å se på om klubben skal tilby studentrabatt på medlemskapet.

Sak 8. Vedta klubbens budsjett

Styret har budsjettert med noe høyere inntekter og utgifter i 2018. Det er budsjettert med et marginalt overskudd på 10.506,- kroner.

Budsjettet for 2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Vedta klubbens organisasjons – og sportsplan.

Det henvises til klubbens hjemmesider. Det er ingen endringer.

Årsmøtet hadde ingen innvendinger.

Sak 10. Foreta følgende valg:

a)    Styreleder Roar Houen og nestleder Camilla Veen var ikke på valg.

b)    Styremedlemmene Trond Kindervåg, Elisabeth Karlsen og Byrge Hodne var ikke på valg. Styremedlemmene Sigurd Rønningen (gjenvalg), Kyrre Sandven (gjenvalg) og Lene Andrea Knutsen (ny) var på valg for 2 år.

 

Styret ble enstemmig valgt.

c)     Valg av kontrollkomité

Einar Gilsvik, Jan Gunnar Hult og Dag Hjelle er på valg for 2 år.

Tore Tjemsland som varamedlem er på valg for 1 år.

Kontrollkomitéen ble enstemmig valgt.

d)    Valg av statsautorisert revisor

KPMG ble foreslått som statsautorisert revisor.

Statsautorisert revisor ble enstemmig valgt.

e)    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett – eller gi fullmakt til styret om å utnevne disse.

Årsmøtet gav styret enstemmig tilslutning til å utnevne disse.

f)      Valgkomité med 3 medlemmer for neste årsmøte

Trond Mikkelsen (gjenvalg), Bjarte H. Berntsen (gjenvalg) og Odd Børge Sagland (ny) – alle 1 år.

Valgkomiteen ble enstemmig valgt.

Styremedlemmene Odd Børge Sagland og Eirik Tjørhom trer ut av styret, og ble takket av med blomster av styreleder.