Elisabeth Karlsen ble gjenvalgt som styreleder for to år, mens Eirik Tjørhom blir nestleder i Brodd Fotball. Det ble bestemt på årsmøtet - som også besluttet å sette av hele 2014-overskuddet til nytt klubbhus, og fryse medlemskontingenten på 2014-nivå.

Trolig var det de gode resultatene som gjorde at det var et beskjedent oppmøte på klubbens årsmøte hvor de viktige beslutningene for klubbdriften ble tatt for 2015. Dermed ble også svært lite dramatikk på møtet.

Trond Mikkelsen, Dagfinn Uthaug og Bianka Svela ble takket av for god innsats i styret. Det betød internt opprykk for Eirik Tjørhom, som ny ble valgt som ny nestleder. I tillegg kom Kyrre Sandven inn som varamedlem.

Her er protokollen fra årsmøtet: 

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede
Det var totalt 17 personer tilstede. Av disse var 16 personer stemmeberettigede. Årsmøtet var således beslutningsdyktig. 

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Innkallingen, herunder saksliste og forretningsorden, ble godkjent.

Sak 3 Velge dirigent/ ordstyrer/ sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Øyvind Jacobsen ble valgt som dirigent. Som sekretær ble Camilla Veen valgt og Jytte Holm og Hugh Clarke ble valgt som representanter til å skrive under protokollen.

Sak 4 Behandle idrettslagets årsmelding
Det ble ikke utlevert saksdokumenter. Disse har vært tilgjengelige på nettsidene forut for møtet. Det var ingen innsigelser eller kommentarer til årsmeldingen. Den ble deretter vedtatt.

Sak 5 Behandle regnskap
Regnskapet for 2014 er ferdig revidert av Kontroll- og revisjonskomiteen og viser et overskudd på kr 583 554. Dette er noe over budsjettert overskudd. 

Styreleder har en kommentar til posten ’Gjeld/ avsetninger’, nærmere bestemt beløpet som er avsatt til jubileumsfond. Dette fondet heter nå ”Nytt klubbhus”.

Regnskapet ble deretter godkjent.

Sak 6 Behandle innkomne saker og forslag
Styret foreslår at overskuddet i sin helhet er overføres til fond for nytt klubbhus. Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

Det var ingen andre innkomne saker eller forslag 

Sak 7 Fastsette medlemskontigent og treningsavgift for 2014
Styret har foreslått å ikke heve medlemskontigenten og treningsavgiften for inneværende år. Kontigenten for alle medlemmer er kr 500. Treningsavgiften 5-12 år er kr. 1000 og for 13-70 år kr. 1300. Familiemedlemskap koster kr. 3000.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 Vedta budsjett for 2015
Styret har budsjettert med noe lavere inntekter i 2015. Sponsor- og salgsinntekter er foreslått økt. Det er også budsjettert med noe høyere lønnsinntekter og ganske mye  lavere årsresultat enn forrige år.

Budsjettet for 2015 ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Valg
Valgkomiteen fremmet følgende forslag:
Elisabeth Karlsen foreslås gjenvalgt som styreleder for 2 – to – år. Trond Mikkelsen går ut og ny nestleder blir Eirik Tjørhom i 2 – to – år.   

Øvrige styremedlemmer som er på gjenvalg og foreslås gjenvalgt for 2 – to – år er: Trond Kindervåg, Roar Gabrielsen, Camilla Veen og Edgar Aarsland,

Kyrre Sandven ble foreslått og valgt som varamedlem for 1 – ett – år.

I Kontroll- og revisjonskomitéen var det bare Tore Tjemsland som var på gjenvalg. Han ble foreslått gjenvalgt for 1 – ett – år.

Hugh Clarke og Sigve Ellingsen ble foreslått gjenvalgt i Valgkomiteen for 1 – ett år. Trond Mikkelsen er foreslått som nytt medlem for 1 – ett – år, da Tarjei Fiskum går ut grunnet ansettelsesforhold i klubben.