”Idretten er fargeblind” – nå kalt Broddprosjektet IFB, startet allerede i 1998. Det var Stavanger kommune som spurte om Brodd kunne starte et prosjekt for å hjelpe innvandrere i vår bydel til å komme sammen med andre gjennom fotballen.


De første årene var arbeider konsentrert bare om innvandrere. Fra 2002 ble målgrupper og målsetting utvidet til å gjelde flere. Dette hadde også sammenheng med tilskuddsordningen av Storbymidler til Stavanger kommune.

 


Organisering

Øyvind Jacobsen - klubbens daglige leder har hovedansvaret for prosjektet, og støtter seg til prosjektansatte i Åpen Hall og Fotballfritidsordningen for ytterligere oppfølging. I tillegg er Muhammed Akar kontaktperson inn mot moskeene i bydelen.

Målgrupper

Arbeidet vårt følger den overordnede målsetting for Storbyprosjektet

Skape lokal tilhørighet og sosial integrasjon gjennom tilbud om idrett og fysisk aktivitet.

Følgende målgrupper med tilhørende mål skal prioriteres:

A: Inaktive barn (6-12) og ungdom (13-19)

1.1 - få flere barn og ungdom fysisk aktive
1.2 - skape attraktive idretts- og aktivitetstiltak i nærmiljøet
1.3 - øke antall medlemmer i den organiserte idretten

B: Barn og ungdom med problematferd/i risikogrupper

2.1 - utvikle og etablere gode aktivitetstiltak for barn og ungdom med problematferd
2.2 - skape arenaer for deltakelse og medbestemmelse

C: Innvandrere

3.1 - få flere innvandrerbarn og – ungdom med i ordinær idrettsaktivitet
3.2 - utvikle og etablere idretts- og aktivitetstiltak i flerkulturelle miljøer
3.3 - øke deltakelsen fra foreldre til barn og ungdom med innvandrerbakgrunn